วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลสถาบัน

  ความเป็นมา

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ก่อตั้งโดย ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ดำเนินการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา และรัฐประศาสนศาสตร์ เน้นหนักวิชาการระดับสูง ทั้งระดับปริญญาตรี และโท

  ปรัชญา

การศึกษาแบบองค์รวมและการพัฒนาเต็มศักยภาพคือพื้นฐานสู่ความ สำเร็จในชีวิต

  ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แบบองค์รวม และมีการพัฒนาเต็มศักยภาพสู่สังคม

  พันธกิจ

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษา เป็นพลเมืองดีมีความรู้ประกอบด้วยความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ และความรู้ที่เสริมส่งคุณภาพความเป็นผู้มีจริยธรรมสูง ความรู้ในลักษณะองค์รวม (Holistic Knowledge) มิใช่มีความรู้แต่เพียงบางส่วน มีการปลูกฝังพื้นฐานความสามารถและการคุณธรรม และใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคธรรมสมาธิ (Transcental Weditation Technique) ในการพัฒนาศักยภาพและพฤติกรรมอันดีงามควบคู่กับการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ เพื่อเป็นบัณฑิตที่จะประสบความสำเร็จอย่างสมบรูณ์ ทั้งด้านการศึกษาการประกอบอาชีพการงาน และการดำเนินอันจะเป็นประโยช์น์ ต่อส่วนตัวและสังคมประเทศชาติสืบไป

  ภารกิจหลัก

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายสำคัญของวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ก้าวหน้า ทันสมัย ในลักษณะองค์รวม (Holistic Knowledge) มิใช่มีความรู้แต่เพียงบางส่วน เป็นพลเมืองดี มีีจริยธรรมสูง และส่งเสริมให้มีความบริบูรณ์แห่งตน ด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ เรียกว่า TM. (Transcendental Meditation Technique) เพื่อสร้างบัณฑิต ที่จะประสบความสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การงาน และการดำเนินชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมประเทศชาติ

  สัญญลักษณ์และความหมาย
GAMMAGAN

สัญญลักษณ์ของ วิทยาลัย คือ ต้นพฤกษชาติ แสดงถึง สัญญลักษณ์ของชีวิต ท่ามกลางแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของข้อความ ภายในวงกลมล้อมรอบต้นไม้ ที่ว่า "ความรู้ คือ แสงสว่างแห่งชีวิต" ...ดุจดวงอาทิตย์ คือ แสงสว่างแห่งสากลจักรวาล

  สีประจำวิทยาลัย

สีทอง หมายถึง แสงสว่างและความรู้ และสีเขียว หมายถึง ชีวิต

  สถานที่ตั้ง

68 ซอยนวศรี 10 ถนนรามคำแหง 21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครปริญญาตรีทาง อินเทอร์เน็ต - โครงการ Biz Pro (นักธุรกิจมืออาชีพ) เปิดรับสมัครผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดอายุผู้เรียน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ชั้นเรียน สามารถเรียนจากที่บ้าน ที่ทำงาน กับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี สำหรับปีการศึกษา 2551 < ดูรายละเอียด >
เปิดรับสมัครหลักสูตร ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร โครงการ Biz Pro วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ที่สนใจทำธุรกิจ หรือเข้าทำงานในธุรกิจอาหาร เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สนใจโทร. 086-5330866, 086-7521922
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญา ตรีบริหารธุรกิจใหม่ เรียนจบได้ใน 3 ปื จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
images1

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อธิการบดี

สาส์นจากอธิการบดี

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เปิดดำเนินการมาแล้ว 15 ปี ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มาจนถึงปัจจุบัน ปณิธานของเราไม่เคยเปลี่ยน หรือจืดจางลง แต่นับวันยิ่งเข้มข้นขึ้น เรามุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และการดำเนินชีวิต วิทยาลัยของเราเชื่อว่า บัณฑิตจะประสบความสำเ็ร็จ ถ้าผ่านกระบวนการพัฒนา 3 ด้าน คือ ตัวนักศึกษา การเรียนการสอน และความรู้ทางวิชาการ ซึ่งเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งของเรา

ก้าวต่อไปของวิทยาัลัยจากนี้ไป เราได้ขยายการสอนไปยังระบบอินเทอร์เน็๋ต โดยรวบรวมทีมคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่มีชื่อเสียง มาถ่ายทอดวิชาความรู้ และประสบการณ์ อย่างเข้มข้นให้กับนักศึกษาถึงที่บ้าน ที่ทำงาน โดยตรง ด้วยระบบการสอนที่ทันสมัยทีสุด นักศึกษาเข้าเรียนในห้องเรียนทางอินเทอร์เน็ต ตามเวลาที่กำหนด ทำให้นักศึกษามีความสะดวกในการเรียนมากขึ้น ใกล้ชิดอาจารย์กว่าเดิม โดยไม่ต้องเดินทางไกล เราเปิดรับสมัครทั่วประเทศ ให้กับทุกคนที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ไม่จำกัดวัย หรืออาชีพ ขอเพียงผู้เรียนมีอินเทอร์เน็ต

" เราเชื่อว่า คุณภาพที่เราทุ่มเทให้
คือ คุณภาพที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา
และบัณฑิตของเราทุกคน "